cz | en

Zpracování žádostí o IPPC

Legislativa

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Účelem zákona je v souladu s právem Evropské unie dosáhnout vysoké úrovně ochrany prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 tohoto zákona.

Integrovaným povolením se nahrazují rozhodnutí v oblasti vod, ovzduší, odpadů, chemických látek,… Provozovatel je povinen se jím řídit.

Důležitým legislativním dokumentem je vyhláška č. 288/2013 Sb., kterou je stanoven vzor žádosti o vydání/změnu integrovaného povolení, náležitosti zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, struktura Základní zprávy či náležitosti odborného posouzení.

Základní zprávu jsou povinni vypracovat všichni držitelé integrovaného povolení, kteří v zařízení používají, vyrábí nebo vypouštějí nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod. Základní zpráva se přikládá jednorázově ke schválení příslušnému úřadu s první změnou integrovaného povolení, kterou provozovatel provede po 7. lednu 2014. Nový žadatel o vydání IPPC má povinnost zprávu předložit automaticky s žádostí. Náležitosti Základní zprávy jsou dány vyhláškou č. 288/2013 Sb. (v příloze č.2). Zpracovat Základní zprávu však může pouze odborně způsobilá osoba dle zákona o geologických pracích.

Porovnání nejlepších dostupných technik - závěry o BAT. Je stanoven čtyřletý interval pro provádění přezkumů integrovaného povolení v návaznosti na zveřejnění změn závěrů o BAT či jejich nových vydání. Zavedení pravidel  pro stanovení výjimek z BAT umožňující zohlednění individuálních podmínek pro provozovatele daného zařízení.
 

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz