cz | en

Ostatní

Ostatní

Společnost EKONOX, s.r.o. je připravena Vám nabídnout také další komplexní služby, které více či méně souvisí s oblastí životního prostředí. Jedná se o následující služby:

Havarijní plánování

Havarijní plánování je důležitým systémovým nástrojem na zabezpečení připravenosti na zdolávání závažných havárií a na seznámení s jejich následky na život a zdraví lidí, životní prostředí a majetek, ale také na prevenci závažných havárií v širším smyslu slova.

Účelem havarijního plánování je zabezpečení včasné a adekvátní přípravy a reakce na závažnou havárii anebo její bezprostřední hrozbu v zájmu ochrany života a zdraví lidí, životního prostředí a majetku.

Nabízíme zpracování Vnitřních a Vnějších havarijních plánů, ale také Havarijních plánů pro předcházení a řešení stavů nouze v teplárenství.

 

Zákon o ekologické újmě

Společnost EKONOX, s.r.o. nabízí poradenskou činnost v oblasti zákona o předcházení ekologické újmě, zejména zpracování základního, popř. podrobného hodnocení rizik, které prokáže/neprokáže limitující dosah možné ekologické újmy.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů zapracovává příslušnou směrnici Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životní prostředí do právního řádu ČR.

Tento zákon tedy upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem a na vodě nebo půdě.

Podoba základního/podrobného hodnocení rizik je dána NV č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění a dále také Metodickým pokynem MŽP k tomu NV, s účinností od 1.2.2012.

Zákon se vztahuje například na následující provozní činnosti:

  • Provozovaná zařízení podléhající vydání integrovaného povolení.
  • Provozovaná zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
  • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních na základě zvláštního právního předpisu.
  • Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních na základě zvláštního právního předpisu.
  • Odběr povrchových vod na základě zvláštního právního předpisu.
  • Odběr podzemních vod na základě zvláštního právního předpisu.
  • Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu.
  • Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu.
  • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními prostředky podle zvláštního právního předpisu.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz