cz | en

REACH

Legislativa

Nařízení ES 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v konsolidovaném znění (REACH).

REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněž podporuje alternativní metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na snížení počtu zkoušek na zvířatech.

Výrobci a dovozci chemických látek a směsí a předmětů musí v souladu s nařízením na základě tonáže provést pro své chemických látky a směsi registraci. Registrace chemických látek zahrnuje především širší a hlubší informace o fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech registrovaných chemických látek.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz