cz | en

Úvodní strana

Úvodní strana

EKONOX, s.r.o.
konzultační a poradenská firma v oblasti životního prostředí a chemie, působící na trhu již od roku 1994

Základní poskytované služby:

 • Dokumentace/oznámení EIA
 • Žádosti o vydání/změnu integrovaného povolení
 • Základní zpráva
 • Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení
 • Základní/podrobné hodnocení dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
 • Bezpečnostní dokumentace, podle zákona o prevenci závažných havárií
 • Havarijní plány a provozní řády
 • Poradenství v oblasti chemických látek, ovzduší, vod, odpadů
 • Služby vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) - úprava bezpečnostních listů, klasifikace chemických látek    
 • Komplexní služby v oblasti (ES) č. 1907/2006 REACH    
 • Vnitropodnikové audity v oblasti životního prostředí
 • Překlady odborných textů z angličtiny, němčiny, italštiny, případně jiných jazykových mutací
 • Výkon funkce firemního ekologa (ekologický outsourcing)
 • Poradenství při odstraňování znečišťujících látek do ovzduší (odsiřování, denitrifikace) 
 • Pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení      
aktuality a novinky
14. února 2018 Seminář: Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

více...
25. října 2017 Seminář "Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO"

více...
06. února 2017 Seminář "CHEMICKÉ LÁTKY/ SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE"

více...

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz