cz | en

Oznámení a posudky EIA

Legislativa

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávních celků (obcí a krajů) při tomto posuzování, v platném a účinném znění.

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

V přílohové části zákon stanovuje seznam záměrů, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci podléhající posuzování.

V rámci EIA se posuzují vlivy ma veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz